Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych/RODO)., informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Biuro Tłumaczeń Krystian Buchholc, ul. Gdańska 55, 83-250 Skarszewy.
Dane kontaktowe administratora: e-mail kb.niemiecki@gmail.com oraz powyższy adres.

2. Państwa dane osobowe są̨ przetwarzane w następujących celach:

a) realizacja zleconej usługi /wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b rozp.);
b) realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym do dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia księgowości (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c rozp.);
c) wewnętrzne cele administracyjne, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f rozp.);
d) archiwizowanie (gromadzenie dowodów), będące realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia przez administratora informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykonania kopii, odpisów (art. 6 ust. 1 lit. f rozp.);
e) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, egzekwowanie należności, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) podjęcie innych działań na Państwa żądanie przed realizacją usługi/zawarciem umowy;

na podstawie art. 6 i innych przepisów wspomnianego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Administrator przetwarza m.in. następujące kategorie Państwa danych:
– imię i nazwisko;
– adres korespondencyjny;
– adres e-mail;
– numer telefonu;
– dane zawarte w dokumentach/plikach przekazanych do tłumaczenia.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
– pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z administratorem;
– kancelarie prawne współpracujące z administratorem;
– biura rachunkowe współpracujące z administratorem;
– podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz administratora;
– podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz administratora, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;
– podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych i banki;
– podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
Państwa dane będą także udostępniane odpowiednim organom na mocy przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, m. in. przez wymagany okres przechowywania dokumentacji rachunkowej (obecnie okres pięciu lat) lub do momentu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją zlecenia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów, stanowiących podstawę̨ tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
W przypadku tłumaczenia przysięgłego obowiązkowe jest podanie imienia i nazwiska. Dane te zostają wprowadzone do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności tłumacza przysięgłego. Obowiązek ich podania wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.11.2004 z późn. zm.). Okres ich przechowywania wynika z właściwych przepisów dot. obowiązku prowadzenia i archiwizowania repertorium tłumacza przysięgłego (art. 22 wyżej wymienionej ustawy) i wnosi obecnie trzy lata.

Kopie niektórych tłumaczonych tekstów/dokumentów (w języku oryginalnym i docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego i budowania warsztatu pracy, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora. Dokumenty zanonimizowane nie podlegają zasadom ochrony danych (RODO), natomiast pseudonimizowane tak.

7. Mają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, dostarczenia Państwu kopii danych podlegających przetwarzaniu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (m. in. gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora), a także ich przenoszenia;

8. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych (m. in. danych adresowych, adresu e-mail, numeru telefonu) jest dobrowolne, jednak konieczne m.in. do odpowiedzi na zapytanie, przedstawienia oferty, przyjęcia zlecenia i świadczenia usługi, jak również na potrzeby Państwa identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej oraz ewentualnego odesłania nieodebranych dokumentów. W chwili udzielania/przyjmowania zlecenia ich podanie stanowi wymóg ustawowy. Niepodanie danych będzie skutkowało odpowiednio nieudzieleniem odpowiedzi na zapytanie, w tym zapytanie ofertowe, czy też odmową przyjęcia zlecenia i realizacji usługi.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w związku z ochroną Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem.